HPV-vaccination

Påminnelse om HPV-vaccination, flickor i Åk 5 på tisdag 15 maj med början kl. 09.20.

Ni som vet att er dotter är rädd/tycker att det är obehagligt – följ gärna med och stötta! Ring, sms:a eller maila mig så att jag vet att ni kommer och kan ta er först!

/Sophie Hagman, skolsköterska

sophie.hagman@huddinge.se , 070-1982674

 

 

Onsdag mot ogynnsam machokultur – tillsammans

Nu på onsdag 25/4 träffas vi som tillsammans vill prata om hur vi kan motverka en ogynnsam machokultur som tyvärr är alltför tydligt förekommande och i vägen för många elever i åk 7.

Klockan 18-20, fritidsgården. Enklare fika serveras. Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp – och gå därifrån om inte samtalet är tillräckligt givande.

/skola, föräldrar och fritidsgård i samarbete, för en mer gynnsam kultur där man vågar prata om det som är angeläget

 

 

Vikarierande socialpedagog Emma har ordet

Jag vill bara berätta att jag är vikarierande socialpedagog fram till sommaren som ni kanske redan sett på kontaktsidan.
Det vi i teamet har observerat och kommer att arbeta med i G12 är förmågan att  ”våga skaffa nya vänner”, ”ta avstånd” samt att ”inte gå in i konflikter”.
Det handlar mångt och mycket om att vi observerar och säger till. Prata gärna med era barn om hur de tänker gällande de här frågorna.
Det är förstås inte alla elever som behöver träna på allt, men det finns något för alla i dessa tre förmågor.
/Emma

Dags för vaccination, dos 2 mot HPV

Snart är det dags för det andra och sista tillfället för HPV-vaccination, flickor i Åk 5. Det kommer att bli på tisdag 15 maj med början kl. 09.20.

Medgivandeblanketterna som ni lämnat förut gäller för båda doserna. Hör av er om det blivit några förändringar exempelvis gällande allergier, eller om er dotter har fått/kommer att få någon annan vaccination i nära anslutning (ca 1 månad +/-) till denna.

Ni som vet att er dotter är rädd/tycker att det är obehagligt – följ med och stötta! Ring, sms:a eller maila mig så att jag vet att ni kommer och kan ta er först!

MVH

Sophie Hagman, skolsköterska

535 331 09, 070-198 26 74, sophie.hagman@huddinge.se

Följande är det tänkt att G12 ska arbeta med resten av terminen

Här kommer G12:s övergripande planering över vårterminens andra hälft. Planering är i stora drag och mer löpande information kommer genom instagram, så ni kan ta del av det vi gör under terminen. Vi kommer jobba med olika arbetssätt och med olika metoder. Vi har bådefysiska läromedel i ämnet och digitala läromedel.

De digitala läromedel vi har är Gleerupsportalen, matteappen och Schoolido, en sak som är bra med dessa är att det går att få dem upplästa och på olika språk.

Matematik

Ekvationer, uttryck och mönster
Förmågor vi kommer att träna
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Centralt innehåll
● Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
● Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
● Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

No/te

Tekniska lösningar
Förmågor vi kommer att träna
● identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
● identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Centralt innehåll
● Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.Uppfinningar genom historien
Förmågor vi kommer att träna
● använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Centralt innehåll
● värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
● analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats övertid.

SO

Resten av terminen kommer fokus vara på historia och området kring medeltiden. Under dessa lektioner kommer vi variera sättet vi arbetar på, både praktiskt och teoretiskt. Vi arbetar
med Gleerupsportalen , flera olika fysiska böcker, samt studiebesök.
Medeltiden kommer vara den historiska epok som vi kommer att fokusera på och studiebesök på Medeltidsmuseet och en stadsvandring kommer vara delar av arbetet Under det historiska momentet kommer vi främst arbeta med dessa förmågor:
● använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
● kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
● reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
● använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

SV

Under veckorna som kommer efter påsk kommer fokus fortfarande vara på argumenterande texter, instruerande texter och faktatexter. Både när det kommer till att läsa och att skriva dem.
Såklart kommer läsloggarna vara kvar, men med mer fokus på historiska texter. Vi, fortsätter läsa 30 min/ dagen men påpekar att man även behöver läsa hemma.
Centralt innehåll vi kommer att arbeta med i Svenska under våren:
● Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
● Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
● Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
● Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
● Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
● Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
● Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Läsa
Vi kommer fortsätter att läsa boken: Dogboy tillsammans i klassen.
● Dogboy: Till denna bok kommer vi ha boksamtal om. Alla elever läser boken och jobbar med texten kring boken. Lärarhandledning

Tala
Vi är med i retorikmatchen och de olika deltävlingarna. Under detta moment kommer vi arbeta med
● Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
● Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om
ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier
som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

EN

Engelskan kommer fortsätta på liknande sätt som första hälften av terminen. Eleverna kommer få fortsatta uppdrag i London, innan vår resa fortsätter. Uppdragen kommer att främja arbetet med de olika förmågorna eleverna behöver träna på i engelska:
○ Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
○ Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
○ Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
○ Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
○ Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och
kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska
används.
Utöver detta har eleverna på en engelskabok samt övningar på Gleerupsportalen.
Vi använder även glosboken.se, det är en sida som eleverna kan
skriva in och träna engelska ord på. Ett bra tips att träna lite extra på hemma.

Vad händer i de estetiska ämnena?

I ämnet bild kommer vi att färdigställa projektet Världskultur där vi tränar på att undersöka och presentera olika kulturellt betonade föremål, ceremonier och estetiska uttrycksformer från olika delar av världen. Vilka uttryck finns i de olika länderna/ världsdelarna?

I musik skapar vi egen musik digitalt och/eller akustiskt. Vi jobbar vidare med musik från olika delar av världen i projektet Världskultur. Lyssnar på olika exempel och tittar på vilka instrument vi har samt tränar oss på hur man kan beskriva sångsätt och generellt hur musik låter. Vi sjunger och spelar tillsammans.

I slöjd arbetar vi med att framställa föremål i olika material med hjälp av enkla redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Info idrott och hälsa

Hej! Efter påsk kommer vi att börja med uteperioden på idrotten. Därmed gäller som alltid att eleverna har med sig oömma kläder efter väder som tål att bli smutsiga ifall det är lerigt. Ta gärna med er en vattenflaska.

Vi kommer efter påsk att arbeta med förmågorna:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Vid frågor hör av er!

// Mvh Lärarna i idrott och hälsa