Planering fram till jul

Här följer en kort presentation om hur vi tänkt arbeta resten av terminen, och en bit in på nästa. Främst vill vi att ni följer vårt instagramflöde där lägger vi upp vad vi gör i de olika ämnena dagligen (det finns här på bloggen, du behöver inte ha något konto). Här kan ni som föräldrar se vad vi gör, fråga om det som visas och föra en dialog om lärande hemma.

Mänskliga rättigheter/ demokrati och diktatur.

Det övergripande temat på skolan är mänskliga rättigheter. Vi gör det bland annat med “Kubmetoden”. Det består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 “kuber “ samlas i en offentlig utställning i Stockholm. ​

Läs mer: kuben.glomstaskolanbloggar.se

Under vårterminen kommer vi att ta vidare vårt projekt med mänskliga rättigheter och inleda ett projekt med en skola i Sydafrika. Vi är otroligt glada att fått kontakt med två skolor i Sydafrika och deras skolledare som är glada över samarbetsmöjligheten. Mer information om detta kommer i vår.

Novellskrivning:  Alla elever på skolan skriver även ett berättarprojekt om hjältar. Detta är även ett led i projektet kring mänskliga rättigheter. Här får vi in många av de övergripande målen i svenska för årskursen. Parallellt med detta inleder vi en rad olika läsprojekt. Ett där eleverna kommer läsa hemma under v 44-47, samt ett gemensamt bokprojekt i skolan under terminsslutet.

Vi har arbetat med:

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
 • Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag,
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
NO G 12/ 13

Människokroppen: Under NO har vi påbörjat vårt arbete med människokroppen. Detta är ett stort område inom NO:n. Vi kommer att arbeta systemvis med kroppen för att eleverna ska få en förståelse för hur allt i kroppen är sammankopplat.

System som vi kommer att arbeta med: Hjärta och lungor, matspjälkningskanalen, skelett och muskler, hjärnan och nervsystemet samt huden.

Områden vi går igenom:

Biologi:

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Fysik:

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Vattnets faser och egenskaper
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
Matematik

Bråkform, decimalform

 • Tal i bråk­ och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk­ och decimalform.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Metodernas användning i olika situationer.
 • Budget
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det nns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.

Längd, area och symmetri

 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska gurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
 • Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Kartor, koordinatsystem och proportionalitet

 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

SO/ Religion.

Innan jul kommer vi inleda ett nytt område i SO:n. Det handlar om syskonreligionerna/ de abrahamitiska religionerna; Judendom, kristendom och islam.

Religioner och andra livsåskådningar

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Begreppen religion och livsåskådning.
Engelska

I engelska arbetar eleverna med läroboken  Good Stuff 5. Vi läser texter, översätter, lär oss nya ord samt skriver i vår bok “The book about…”, där eleverna skriver om en egen fiktiv hjältefigur.

Vi går bland annat igenom följande områden, beroende på nivå på eleverna:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
Svenska

Svenska är ett stort och brett ämne. Svenskan kommer även in i de andra ämnena.

I svenskan kommer vi under hösten först skriva klart våra noveller. Därefter kommer vi tillsammans med SO:n arbeta med att skriva faktatexter om vikingatiden/ eller religion om man går i år 5. det språkutvecklande arbetssättet kommer även in i andra ämnen på skolan.  Vi kommer även ha ett läsprojekt då vi kommer läsa gemensamma böcker. Under läsningen kommer vi bl.a. ha boksamtal i olika former. V. 48 har vi en hel bokvecka, den avslutas med en bokbytardag på fredagen den 1 dec. Övriga delar i svenskan som vi gör kontinuerligt är:

 • Varje dag har vi tyst läsning 30 minuter (ni behöver dessutom läsa hemma lika mycket).
 • Högläsning.
 • Läslogg varje vecka.
 • Läsförståelse i olika nivåer.
 • Vi jobbar i arbetsböcker för färdighetsträning. mm.

Skolinspektionens Skolenkät

Vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan åk 1-9: Hög tid fylla i Skolinspektionens skolenkät om du inte redan gjort det!

 • Enkäten hittar du via länk www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 • Skolkoden har ditt barn fått i sin iPad (fotografi eller showbie), alternativt fått med hem i pappersformat.

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig vårdnadshavare med barn i grundskolan, inklusive Glömstaskolan. Enkäten kan besvaras till och med den 20 oktober 2017.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara. Enkäten ska besvaras en gång per barn i åk 1-7. Har du flera barn på Glömstaskolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

Angående HPV-vaccination

Hej!
Som jag tidigare informerat om så är det dags för den första dosen mot HPV för tjejerna i Åk 5. Datumet är alltså 12/10 – nu på torsdag.

Vi kommer att vara tre skolsköterskor som hjälps åt och vi börjar, i mina lokaler på plan 3, kl 08.30. Eftersom det är idrott går tjejerna till idrotten på morgonen som vanligt (förutom de två där jag bestämt annat med föräldrar), men behöver inte ha med idrottskläder. Tjejerna skickas sedan i små grupper från idrotten.

Killarna tar med idrottskläder som vanligt.

/Sophie, skolsköterska
Sophie.hagman@huddinge.se
070-198 26 74

Utvecklingssamtal!

Nu är det dags att boka tid för utvecklingssamtal. Klicka på länken och följ instruktionen. 
Kom ihåg att ange ert barns namn och första bokstaven i efternamnet eftersom vi har fler elever med samma namn.

”Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.” /Skolverket

Samtalet leds av eleven, vilken förberett samtalet i skolan. Vi vuxna är förberedda på att lyssna och bidra. En individuell utvecklingsplan med de mål vi tillsammans sätter upp skrivs av legitimerad lärare.

Torsdag NY DAG för idrott och hälsa

Fr o m nu kommer G12 (åk 5) ha idrott och hälsa torsdag förmiddag.

 • Incheckning sker vid idrottstältet. 

Liksom tidigare meddelats är vi ute fram till höstlovet – anpassa kläder efter väder (kom gärna ombytta, ta med ombyte och handduk)

 • Varje elev deltar alltid i idrotten efter sina förutsättningar.
 • Är man frisk nog att vara i skolan är man normalt frisk nog att vara med på idrotten, utifrån att man alltid deltar efter sina förutsättningar.
 • Vi duschar som rutin efter idrotten för att främja en god hygien. Du som förälder och elev är alltid välkommen att ta kontakt med oss i personalen om du eller ditt barn känner en olust eller obehag kring detta. Vi jobbar då tillsammans för att hitta en långsiktig hållbar lösning. / saxat ur SåHärGörVi/FAQ

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. /Läroplanen

HPV-vaccination – medgivandeblanketter

Hej!

Påminner om att fylla i medgivandeblanketten för HPV-vaccination och lämna till mig senast nu på måndag! Jag behöver dem för att kunna beställa hem rätt mängd vaccin och planera inför vaccinationen på ett bra och säkert sätt. Gäller endast tjejer och om ni är två vårdnadshavare ska båda skriva på. Lämna helst in blanketten även om ni tackar nej till erbjudandet.

För mer information och länk till digital blankett, se föregående inlägg.

Med önskan om en trevlig helg!

/Sophie, skolsköterska

Vaccination mot HPV (virus som kan orsaka livmoderhalscancer)

Detta gäller endast flickor i åk 5!

Under hösten är det dags för det första vaccinationstillfället mot HPV (virus som kan orsaka livmoderhalscancer), för flickor i Åk 5. Detta vaccin ges i två doser uppdelat på två tillfällen med minst 6 månader mellan. Jag har skickat denna information till hemmen, via vanlig post, men är osäker på om det kommit fram ännu och lägger därför ut det även här.

Första dosen Gardasil ges på fm torsdag 12 oktober. Jag återkommer med exakta tider längre fram. Ni som vet om att er dotter är mycket rädd för sprutor, kontakta mig i god tid och följ gärna med som stöd!

Jag bifogar här  information om HPV-vaccination. Medgivandeblanketten finns här. Viktig att ni fyller i den och lämnar åter till mig snarast, helst nu på måndag 18/9, annars under nästa vecka! För att eleven ska få sin vaccination ska bägge vårdnadshavarna skriva under att de ger sitt tillstånd till vaccination.

Ni kan lämna blanketten till ansvarig lärare som vidarebefordrar till mig, eller lägga i mitt postfack på expeditionen plan 2.  Ev. går det att fylla i den via datorn och mejla, jag är inte helt säker.

Om ni har några frågor, hör gärna av er! Läs igenom informationen först, då ni kan få svar på många frågor där.

/Sophie Hagman, Skolsköterska

08-535 331 09, 070-198 26 74

Sophie.hagman@huddinge.se